Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Công an tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 Cập nhật: 29-09-2017 09:10

Từ  ngày 01/10/2017 đến ngày 30/11/2017 , Công an tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 .


 

​         Trong 04 năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11 hằng năm). Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh đã tích cực hưởng ứng và nghiêm túc triển khai thực hiện với những mục tiêu, hoạt động ngày càng cụ thể, thực chất hơn, góp phần quan trọng trong việc nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực áp dụng pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 có chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Ngày 18/8/2017, Giám đốc Công an tỉnh có Công văn số 1952/CAT-PV11 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa năm 2017. Thời gian triển khai trong 02 tháng; bắt đầu từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/11/2017; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.  Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tập trung vào các nội dung sau:

1. Chủ đề ngày pháp luật năm 2017

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính; tích cực học tập, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

- “Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- “Tìm hiểu, học tập và nâng cao kiến thức pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”.

- “Tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”.

- “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”.

3. Nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA ngày 22/12/2016 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND năm 2017; Chỉ thị số 12/CT-BCA-V11 ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2017, Chương trình xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và các kế hoạch tổ chức thi hành văn bản pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công an mỗi đơn vị, địa phương, trọng tâm là:

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và biện pháp bảo đảm thực hiện, các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý, tập trung vào các văn bản: Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ luật hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tiếp cận thông tin; Luật báo chí; Luật cảnh vệ; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

-  Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, khu vực biên giới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ chiến sỹ, công nhân viên CAND để CBCS nắm vững và xác định rõ hơn nhiệm vụ trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm tiêu cực, sai trái, xuyên tạc về sự nghiệp bảo vệ, giữ gìn biển đảo của Việt Nam; kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi kích động, gây rối, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phát hiện các vấn đề pháp lý phát sinh; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; xem xét, đánh giá thực trạng những tồn tại, vướng mắc, bất cập, kiến nghị các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự; bảo đảm thi hành kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất các quy định của pháp luật.

b) Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các tầng lớp nhân dân

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật mà dư luận xã hội đang quan tâm như: pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, về phòng cháy, chữa cháy; về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí;; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong TTPBGDPL, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật, bảo vệ pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện pháp luật về cư trú, bảo đm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, pa nô, áp phích, tranh cổ động, đăng tải cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, phát hành các tờ rơi, tờ gấp nơi công cộng, cơ quan, trường học, địa bàn dân cư.

- Thường xuyên biên tập, cập nhật các tài liệu tuyên truyền, phổ biến giới thiệu nội dung, những điểm mới của Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật căn cước công dân; Luật bảo hiểm xã hội; Luật tiếp cận thông tin; Luật báo chí; Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ luật hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tiếp cận thông tin; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sản xuất gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, khai thông, huy động mọi nguồn lực xã hội;

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, nhân dân.

- Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đoàn kết cộng đồng;

4. Hình thức

a) Trong lực lượng Công an tỉnh

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến các văn bản luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua năm 2016-2017 cho lãnh đạo, chỉ huy, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; hội viên Chi hội Luật gia Công an tỉnh và tuyên truyền viên thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

- Nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng. Sưu tầm, biên tập, cập nhật tài liệu pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và mạng nội bộ phục vụ CBCS tìm hiểu, tự nghiên cứu, học tập.

- Lồng ghép với các cuộc họp, giao ban công tác, sinh hoạt đoàn thể, chào cờ đầu tuần, tháng…

- Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với việc sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thực hiện công tác chuyên môn và các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

- Xây dựng các pa-nô, áp phích, băng rôn để tuyên truyền, cổ động trực quan về chủ đề, các khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2017 tại trụ sở Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương.

- Cử CBCS tham gia các Hội nghị tập huấn, quán triệt các văn bản pháp luật do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an mới ban hành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành Công an.

b) Đối với các tầng lớp nhân dân

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn để tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật cho công nhân, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân; thông qua chuyên mục an ninh trật tự trên Đài truyền hình Đồng Nai.

- Thông qua công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực để phổ biến, tuyên truyền cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự./.

                                           ​ Thanh An – Pháp chế PV11

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Liên kết Website

 Công an tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 161, Phạm Văn Thuận - Tân Tiến - Biên Hoà - Đồng Nai
Danh bạ đường dây nóng​.​
WebSite: http://congandongnai.gov.vn
                http://congan.dongnai.gov.vn
Email:      congan@dongnai.gov.vn