Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoHưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4)
Nội dung thông báo
​Thư viện Công an tỉnh Đồng Nai trân trọng giới thiệu đến các đồng chí 14 đầu sách mới trong tháng 4 hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4)

 1. Xây dựng chỉnh đốn Đảng - Những việc cần làm ngay

Nhằm góp phần giúp CBCS có thêm tài liệu tham khảo về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong giai đoạn hiện nay, Thư viện Công an tỉnh giới thiệu tới các đồng chí cuốn sách Xây dựng chỉnh đốn Đảng - Những việc cần làm ngay của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản.

1.jpg


Cuốn sách tuyển chọn những bài báo đã đăng trên chuyên mục Xây dựng Đảng của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2020. Nội dung cuốn sách gồm ba phần, đề cập nhiều vấn đề phong phú cả về lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng:

Phần thứ nhất: Những quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gồm những bài viết về những tư tưởng lớn, chứng minh sức sống, ý nghĩa, giá trị lý luận của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện hiện nay;

Phần thứ hai: Những việc cần làm ngay gồm những bài viết phân tích, bình luận, đánh giá nhiều chiều có tính thời sự, định hướng dư luận trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Phần thứ ba: Những dấu ấn nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm những bài viết ghi lại dấu ấn, thành tựu đạt được của các địa phương, cơ quan, đơn vị, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác trong nhiệm kỳ XII của Đảng.

2. Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhằm cung cấp thêm tư liệu cho cán bộ, đảng viên có nhận thức rõ âm mưu thâm độc, phương thức tinh vi, thủ đoạn nham hiểm của thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị, Thư viện Công an tỉnh giới thiệu tới các đồng chí cuốn sách Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuốn sách tập hợp, lựa chọn một số bài viết trực tiếp đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Đảng về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” của tác giả Lê Thế Chương đăng trên các phương tiện báo chí, truyền thông.

2.jpg

 

Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, nhận diện lại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa nóng bỏng của đời sống xã hội để chống phá; phân tích làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn; trên cơ sở luận cứ khoa học, trực diện đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch mà các thế lực, phần tử đẩy mạnh hoạt động, chống phá trong thời gian vừa qua.

3. Giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Nhằm cung cấp cho CBCS những nội dung cơ bản trong công tác giáo dục phong cách người cán bộ CAND theo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như thực trạng của công tác này trong lực lượng Công an hiện nay, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, xây dựng phong cách của cán bộ CAND, Thư viện Công an tỉnh giới thiệu tới các đồng chí cuốn sách Giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay do Trung tướng Đào Gia Bảo làm chủ biên.

3.jpg


Nội dung cuốn sách gồm hai chương:

Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người cán bộ Công an nhân dân.

Chương II: Giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Thực trạng, nội dung và giải pháp.

4. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong CAND một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Cuốn sách tập trung làm rõ những nội dung lý luận cơ bản về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đánh giá những thành tựu nổi bật và những bài học kinh nghiệm lớn của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân, đánh giá những nhân tố tác động, ảnh hưởng và đề ra những mục tiêu, yêu cầu, phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. 

4.jpg

 

Cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Những vấn đề chung về giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân.

Chương II: Thực trạng giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân.

Chương III: Giáo dục chính trị, tư tưởng trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm có tổ chức ở Việt Nam hiện nay

Nhằm phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm có tổ chức nói riêng, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, phương án, biện pháp và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức ở Việt Nam còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót nhất định, hiệu quả đạt được chưa tương xứng với thực tiễn tình hình. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế này nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng là do hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm có tổ chức tuy đã được xây dựng nhưng chưa hoàn thiện, đồng bộ, vẫn còn bộc lộ những bất cập. vì vậy, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm có tổ chức đã và đang là yêu cầu hết sức cấp thiết.

5.jpg

 

Trên cơ sở đó, cuốn sách Phương hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm có tổ chức ở Việt Nam hiện nay của tác giả TS. Nguyễn Văn Tuấn nhằm làm rõ nhận thức về xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm có tổ chức; thực trạng xây dựng hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm có tổ chức ở nước ta những năm qua; trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phòng chống tội phạm có tổ chức trong thời gian tới.

6. Gián điệp mạng – Từ góc nhìn mối đe dọa an ninh toàn cầu

Trên cơ sở nhận thức về xu hướng phát triển tất yếu của công nghệ, tính chất của các mối đe dọa từ gián điệp mạng, cuốn sách nêu ra một số tham khảo của một số nước ứng phó với mối đe dọa từ gián điệp mạng; đồng thời gợi mở mộ số vấn đề cần nhận thức đúng và tập trung hành động để phòng ngừa, ứng phó với mối đe dọa từ gián điệp mạng trong điều kiện ở Việt Nam, trong đó tập trung nhấn mạnh đến vấn đề nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng phòng, tránh, sử dụng các công cụ quản lý, các biện pháp, kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó.

6.jpg


Sách được kết cấu gồm ba chương:

Chương I: Nhận thức về gián điệp mạng và mối đe dọa từ gián điệp mạng;

Chương II: Nhận diện mối đe dọa từ gián điệp mạng;

Chương III: Yếu tố làm gia tăng mối đe dọa và phòng ngừa, ứng phó với mối đe dọa từ gián điệp mạng.

Cuốn sách được xuất bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề này. Những nội dung đề cập gợi mở trong cuốn sách được tiếp cận theo hướng nghiên cứu những vấn đề an ninh phi truyền thống, giúp độc giả có cái nhìn toàn diện hơn, bản chất hơn về các mối đe dọa an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi mà khoa học công nghệ ngày càng phát triển vượt bậc cũng như những vấn đề đặt ra đối với lợi ích, an ninh quốc gia mỗi nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

 7. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 22/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, thay thế cho Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Luật này không quy định việc làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.

7.jpg


Sau một thời gian thực hiện và áp dụng đã cho thấy một số nội dung của Luật không còn phù hợp với thực tế. Do vậy, ngày 18/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, có nhiều nội dung mới được bổ sung thêm.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho CBCS trong việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật, Thư viện Công an tỉnh giới thiệu cuốn sách Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Nội dung cuốn sách được hợp nhất từ văn bản Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

8. Luật an toàn thông tin mạng (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định hiện hành và các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật an toàn Thông tin mạng, Thư viện Công an tỉnh giới thiệu tới các đồng chí cuốn sách: Luật an toàn thông tin mạng (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018). Nội dung cuốn sách là văn bản Luật an toàn thông tin mạng đã được nhất thể hóa từ Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến năm 2018 để cán bộ, chiến sỹ tiện theo dõi.

 8.jpg

9. Một số vấn đề cơ bản của Luật an ninh mạng

 Luật an ninh mạng được ban hành năm 2018 có thể được xem là bước quan trọng, là cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng chuyên trách cũng như toàn xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Để đưa các quy định của Luật an ninh mạng vào thực tiễn cuộc sống, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng, ý nghĩa và nội dung của Luật an ninh mạng.

9.jpg


Cuốn sách Một số vấn đề cơ bản của Luật an ninh mạng gồm 7 chương trình bày lần lượt các vấn đề sau:

Chương 1: Khái quát chung về Luật An ninh mạng;

Chương 2: Không gian mạng, an ninh mạng, chính sách của Nhà nước về an ninh mạng;

Chương 3: Tấn công mạng, tội phạm mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng, tình huống nguy hiểm về an ninh mạng và sự cố an ninh mạng;

Chương 4: Bảo vệ an ninh mạng;

Chương 5: Phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng;

Chương 6: Phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về an ninh mạng;

Chương 7: Luật an ninh mạng và vấn đề quyền con người.

 10. Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệt nổ và công cụ hỗ trợ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020)

Nội dung cuốn sách là văn bản được hợp nhất từ Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2019 và Luật doanh nghiệp năm 2020.

 10.jpg

11. Luật đặc xá

Luật đặc xá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018. Cuốn sách do Nhà xuất bản Tư pháp in ấn phát hành giúp cán bộ, chiến sĩ nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất về nghiệp vụ ngành, về quy tắc ứng xử, về chế độ chính sách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

11.jpg

 

12. Cẩm nang về tín ngưỡng, tôn giáo

Nhằm cập nhật quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; cung cấp kiến thức cơ bản, toàn diện về các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, những điều cần lưu tâm trong giao tiếp, ứng xử với các tôn giáo; giải đáp những câu hỏi vướng mắc, chưa rõ về tôn giáo và tín ngưỡng thường gặp, Thư viện Công an tỉnh giới thiệu đến các đồng chí Cuốn sách Cẩm nang về tín ngưỡng, tôn giáo do Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Tôn giáo và tín ngưỡng xuất bản.

12.jpg

 

Cuốn sách sẽ giúp cho cán bộ tự tin trong công tác tôn giáo, giúp người dân và tín đồ tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng pháp luật.

13. Người khách kỳ dị

Tập 17 truyện ngắn Người khách kỳ dị của nhà văn Ma Văn Kháng tiếp tục là dòng chảy cho cảm hứng bất tận của tác giả về những đề tài vốn đã trở thành thế mạnh trong bút lực của ông. Trước hết là những câu chuyện nhỏ, có xen lẫn chút hư ảo, kỳ dị về phong tục, quan niệm tâm linh, sự linh thiêng của người, vật nơi miền núi Tây Bắc, cụ thể là nơi nẻo xa Lào Cai. Bên cạnh đó, tác giả tiếp tục đi sâu vào những biến chuyển trong đời sống con người chốn thị thành, những thay đổi về lối sống, cái nhìn về vật chất, đồng tiền và tác động của chúng tới hành động của con người với con người trong xã hội cũng như tới tình cảm của lứa đôi, gia đình, thầy trò. Nhưng từ sâu thẳm những mảnh truyện, mảnh đời hết sức dạn dĩ đó vẫn ánh lên sự ấm nồng của tình người, những chiêm nghiệm về đời, về người tưởng chừng như đã mai một nhưng vẫn còn nguyên giá trị giữa lối sống hiện đại tấp nập, xô bồ.

 13.jpg

Từ chất mạo hiểm, liều lĩnh của anh lái xe đêm, những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa anh em trong gia đình cùng sợi dây gắn kết mơ hồ giữa họ dựa trên cái giật mình lo sợ trước vong linh cha mẹ đã khuất trong cát bụi. Một đám cổ khâu; đến Đất dữ, Quán ăn nổi, tác giả đã phơi bày trước mắt người đọc những góc khuất trong tâm lý “xu thời” của con người, khi tính thực dụng, tham lam len lỏi vào cuộc sống vốn đã chẳng có gì hoa vinh của vợ chồng anh lính Đường trong xóm trọ nghèo, của ba người thầy giáo chất phác Hướng, Lộc và Thụ. Phân đoạn tâm lý được đẩy lên cao trào và vỡ òa trong sự thức tỉnh, bài học được rút ra. Ngôn ngữ của tác giả cũng biến thiên linh hoạt, khi thì mộc mạc, gần gũi, khi lại ngang tàng, châm biếm, gay gắt mà đượm cái thi vị của cuộc sống, nhẹ nhàng mà chẳng phai chất đời. Đây cũng chính là chất liệu giúp tác giả đúc lên những nhân vật rõ nét về cá tính và thật gần gũi với bạn đọc, như thể khi đọc và ngẫm những con người trong Người khách kỳ dị, ta như được thấy phần nào đó của chính mình, chút gì đó cay xót, tủi nhục nhưng trên hết là ta tìm thấy hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn, hy vọng về tình người mãi không mất đi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

14. Kẻ truy sát

Câu chuyện xoay xung quanh gia đình Tâm, ông chú Hai Một, vợ chồng Thanh Hùng, … với một loạt tình tiết bất ngờ và hàng loạt vụ việc vô cùng nghiêm trọng, đau lòng do Hai Một chủ mưu gây nên.

Hai Một bị bắt, quyết liệt chống lại lý lẽ của Thái nhưng khi các nhân chứng, vật chứng xuất hiện, trong đó có cuốn ghi chép của cụ Vĩ, ông Tiến (cựu trung sỹ điều tra vụ án hơn 30 năm trước) và cô Thu Tứ (con gái y), Hai một mới cúi đầu nhận tội.

Tội phạm dù có hình thù muôn mặt, ngay cả khi chúng làm kẻ truy sát bằng gương mặt bồ tát cũng không thể lẩn trốn được công lý và thời gian, nhất là tội giết người.

 14.jpg

Với cách bố cục chặt chẽ, tình tiết hấp dẫn, nội dung tiểu thuyết “Kẻ truy sát” đã tập trung phản ánh cuộc phá án mưu trí, khoa học, nhân văn của lực lượng cảnh sát điều tra hình sự theo phương pháp suy luận phân tích tâm lý tội phạm và những bài học về tình yêu, về niềm tin cuộc sống, về sự thắng thế của sự thật.

Trân trọng giới thiệu tới các đồng chí!

Ngày đăng4/20/2021 5:23 PM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

1 - 20 Next

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​