Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
"Xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực"
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT các cấp trong CAND đã tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương và đảng bộ các cấp trong CAND, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.
1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, bám sát sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT các cấp trong CAND đã tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong CAND.

Nổi bật là, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và hằng năm; ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong CAND; kế hoạch thực hiện Kết luận số 34, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"... để xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong CAND.

Tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 17, ngày 22/6/2021 về Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tạo hành lang cơ sở chính trị, pháp lý để tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật đảng trong CAND.

Đồng thời, tham mưu kiện toàn UBKT, thành lập 69 cơ quan UBKT thuộc Công an đơn vị, địa phương (là đơn vị cấp phòng); đề xuất bổ nhiệm các chức danh kiểm tra của Đảng; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng trong CAND.

Cùng với đó, tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện nhiều kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát chuyên đề; tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên và khiếu nại kỷ luật đảng; thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo nguyên tắc quy trình, quy định của Đảng.

Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời phát huy ưu điểm, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, thiếu sót để tổ chức đảng, đảng viên sửa chữa, khắc phục; đồng thời, kiên quyết xử lý nhiều vụ việc lớn, có tính phức tạp, điển hình để cảnh báo, cảnh tỉnh, theo quan điểm "xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, kéo dài và lan rộng; góp phần xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nghiên cứu tài liệu phục vụ công tác.
Cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nghiên cứu tài liệu phục vụ công tác.


2. Để chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong CAND, phát huy vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm gắn với việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm.

Hai là, chủ động nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, ban hành các văn bản của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, tạo hành lang pháp lý quan trọng, đồng bộ, thống nhất trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong CAND, góp phần hoàn thiện quy định của đảng với cơ chế, chính sách pháp luật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ba là, tiếp tục quán triệt và thực hiện phương châm kiểm tra, giám sát "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND... Chú trọng vào những nơi có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, có đơn thư tố cáo, khiếu nại phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Chủ động tự kiểm tra, đề xuất kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, triệt để, đồng bộ các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, nhất là những vi phạm, các vụ việc liên quan tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ngay tại cơ sở, chi bộ.

Bốn là, tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch nắm tình hình tại Đảng bộ Công an đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện những vi phạm ngay từ cơ sở, từ khi mới manh nha để kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm khi vụ việc còn ở cấp độ nhỏ, chưa lan rộng.

Năm là, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra, Cơ quan Ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới". Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, có trình độ, năng lực chuyên môn cao; có phẩm chất liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tụy, trách nhiệm. Nghiên cứu, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, khung năng lực cán bộ làm công tác kiểm tra theo hướng chuyên nghiệp; thực hiện luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp để đào tạo, rèn luyện cán bộ, tạo nguồn cán bộ kiểm tra.

Sáu là, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận - thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tại Đảng bộ.
Thiếu tướng Lê Minh Hà - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương - cand.com.vn

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​