Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Phát huy truyền thống 72 năm Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2020)
Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vấn đề giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng và xác định kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng; muốn lãnh đạo tốt thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo.
Từ khi thành lập đến tháng 10/1948, Đảng chưa thành lập cơ quan kiểm tra chuyên trách. Cấp ủy các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị, sự lớn mạnh của tổ chức Đảng đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác kiểm tra, ngày 16/10/1948 tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm 03 đồng chí , đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng Ban. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan Kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Từ đó, ngày 16/10/1948 được xác định là Ngày truyền thống, là mốc son đầu tiên trong chặng đường phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng.
Từ khi ra đời đến nay, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng.
Tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951), Ban Chấp hành Trung ương ra quyết nghị giao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ban Thanh tra Chính phủ hợp nhất làm một, do đồng chí Hồ Tùng Mậu, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương được cử kiêm chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Đến tháng 4/1956, đồng chí Nguyễn Lương Bằng được cử làm Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương kiêm Tổng Thanh tra Chính phủ. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 (tháng 3/1957) chủ trương tách Ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thanh tra Chính phủ thành hai cơ quan độc lập. Từ Đại hội lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960), Ban Kiểm tra được đổi tên thành Ủy ban Kiểm tra; Ủy ban Kiểm tra được thành lập đến cấp quận ủy, huyện ủy và tương đương.
Trước yêu cầu nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 14/8/1969 tại tỉnh Tây Ninh, Trung ương Cục miền Nam ra Nghị quyết số 13/NQ về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam. Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam gồm 3 đồng chí . Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam hợp nhất vào Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), Điều lệ Đảng quy định đảng ủy cơ sở được cử UBKT. Như vậy, từ Đại hội V của Đảng, UBKT được thành lập thành một hệ thống hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở như hiện nay.
Từ ngày thành lập đến nay, qua mỗi nhiệm kỳ; nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT được Đại hội toàn quốc của Đảng thảo luận, bổ sung và được chính thức ghi vào Điều lệ Đảng. Từ một số nhiệm vụ phục vụ cấp ủy kiểm tra việc thực hiện đường lối kháng chiến, kiến quốc; xem xét những việc bất thường xảy ra, đến kiểm tra những vụ việc đảng viên làm trái Điều lệ, vi phạm kỷ luật của Đảng; từ tăng cường kiểm tra việc chấp hành, thực hiện chỉ thị, nghị quyết đến kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Cùng với đó, UBKT các cấp thực hiện giải quyết đơn thư tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, xử lý và giúp cấp ủy xử lý kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng... Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, Điều lệ Đảng quy định tăng thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên cho UBKT từ cấp huyện ủy, quận ủy và tương đương trở lên; quy định cơ quan UBKT cấp trên cùng với việc hướng dẫn, đôn đốc, có thêm nhiệm vụ chỉ đạo UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra.
Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ giám sát cho UBKT các cấp. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ năm, Đảng ta đã ra Nghị quyết tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đây là nhiệm vụ Đảng giao xuất phát từ thực tiễn khách quan của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Về tổ chức, biên chế, từ 3 thành viên chuyên trách và một số cán bộ giúp việc trong ngày đầu thành lập; đến nay, Ngành Kiểm tra Đảng đã có hơn 6 nghìn cán bộ chuyên trách và hơn 12 nghìn cán bộ kiểm tra kiêm chức. Trải qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
72 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng, UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, lựa chọn đúng việc, chủ động cách làm; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời trên tinh thần khách quan, công tâm, thận trọng, quyết liệt, lấy xây làm chính. Nhất là những năm gần đây, thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; UBKT các cấp đã đề xuất tham mưu chương trình kiểm tra và thực hiện hiệu quả các cuộc kiểm tra, góp phần quan trọng vào công cuộc phòng chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra từng bước được nâng cao về chất lượng. Thông qua việc kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng và củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Công tác kiểm tra không chỉ phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đưa ra khỏi tổ chức những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất mà còn góp phần phát hiện, biểu dương những tập thể và cá nhân tiên tiến, xuất sắc. Với những thành tích đó, Ngành Kiểm tra Đảng được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10 (1948-2008), Ban Chấp hành Trung ương tặng Bức trướng mang dòng chữ “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”; Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Ngành Kiểm tra Đảng nhân kỷ niệm 55 Ngày truyền thống 16/10 (1948-2003) và tặng Huân chương Sao vàng cho Cơ quan UBKT Trung ương nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống 16/10 (1948-2008). Nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành Kiểm tra cũng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua...
Hòa cùng với sự hình thành và phát triển của Ngành kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh được thành lập từ năm 1986, đã nỗ lực phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng ủy Công an tỉnh giao. Trãi qua nhiều lần thay đổi về cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh luôn kiên định lập trường, quan điểm tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết nội bộ, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đươc giao. Những kết quả đạt được của lực lượng Kiểm tra Đảng đã góp phần quan trọng tạo nên những trang sử vẻ vang của lực lượng Công an Đồng Nai trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua.


Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020


Phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cán bộ kiểm tra Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:
Thứ nhất, luôn nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của công tác kiểm tra Đảng trong thời kỳ mới; xác định nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng rất nặng nề, do đó UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ Công an tỉnh không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Công an tỉnh. Mỗi cán bộ kiểm tra không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống tốt đẹp của người cán bộ kiểm tra Đảng là: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.
Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát ở toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành ở tất cả các lĩnh vực, địa bàn, không có vùng cấm và được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng.
Thứ ba, cùng với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng, hoàn thiện Đề án thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an quyết định và triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kiểm tra. Quan tâm công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Tập trung nghiên cứu, đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát của Đảng. Có cơ chế, chính sách thu hút cán bộ có năng lực, phẩm chất, đủ tiêu chuẩn, điều kiện về làm công tác kiểm tra, giám sát. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện làm việc cho UBKT, cơ quan UBKT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Vinh dự, tự hào với thành tích 72 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng các cấp nói chung, cán bộ kiểm tra đảng Công an tỉnh Đồng Nai nói riêng luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ra sức tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lễ tiết, tác phong, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết XII của Đảng ủy Công an tỉnh, luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ./.
Phạm Hồng Chính - Phó Chủ nhiệm Thường trực - UBKT Đảng ủy Công an tỉnh

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​