Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoTìm hiểu về các dự án luật liên quan công tác Công an
Nội dung thông báo

​Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV (dự kiến bắt đầu từ 20/10/2020) sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 04 Dự án Luật do Bộ Công an trình, gồm: Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ; Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) và Dự án Luật Lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Để góp phần thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn, Công an tỉnh xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của các Dự án Luật như sau:

 I. DỰ ÁN LUẬT BẢO ĐẢM TTATGT ĐƯỜNG BỘ

 Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và Chính phủ thống nhất trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10. Sau đó, Bộ Công an sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn của Quốc hội tiến hành khảo sát, chỉnh lý dự thảo Luật và đề xuất Quốc hội thông qua tại kỳ họp đầu tiên năm 2021. Đây là một dự án Luật mới, cần được xây dựng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo TTATGT đường bộ cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về các vấn đề: Quy tắc giao thông; đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; đăng ký và cấp, thu hồi biển số xe cơ giới; tổ chức an toàn giao thông và chỉ huy, điều khiển giao thông; giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông; các biện pháp thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường bộ.

 DA Luat bao dam TTATGT.docDA Luat bao dam TTATGT.doc

 

II. DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

 Ngày 10/6/2020, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 đã bổ sung dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, theo đó dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2020) và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 11, khóa XIV (tháng 3/2021). Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) gồm 8 chương, 69 điều, so với Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008) tăng 13 điều, trong đó giữ nguyên 7 điều, sửa đổi, bổ sung 47 điều và 15 điều mới.

 Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy, hợp tác quốc tế về ma túy và quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy

 Da Luat PCMT sd.docDa Luat PCMT sd.doc

 

III. DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) đang được xây dựng song hành với việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Dự án Luật này đã được Chính phủ thống nhất trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 05/2020) và sẽ hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020) để có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021; cùng với đó thì dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD) cũng được hoàn thành đúng thời điểm.

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Trong đó, Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) quy định thay thế việc quản lý cư trú (thường trú, tạm trú) từ phương thức thủ công bằng giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin và đã bỏ các quy định về sổ Hộ khẩu, sổ Hộ khẩu cấp cho hộ gia đình, cấp cho cá nhân, giấy chuyển hộ khẩu, các hành vi bị nghiêm cấm (thuê, cho thuê, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung sổ Hộ khẩu, sổ Tạm trú); quyền được cấp, cấp lại, đổi sổ Hộ khẩu, số Tạm trú...; sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương; bổ sung quy định để quản lý đối với trường hợp công dân không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú để bảo đảm quản lý tốt hơn đối với nhóm người này...

DA Luat cu tru sd.docDA Luat cu tru sd.doc

IV. DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA ĐẢM BẢO ANTT TẠI CƠ SỞ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng dự án Luật, Bộ Công an đã thực hiện thủ tục thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các thành viên là đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Bộ Công an.

Dự án Luật đã được gửi lấy ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân theo quy định. Bộ Công an đã tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ cho ý kiến thông qua.

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm 05 chương, 35 điều quy định về vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, quan hệ công tác, tuyển chọn, bố trí, sử dụng lực lượng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đây là dự án Luật nhằm (1)thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở; (2)kịp thời tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với lực lượng đã được tuyển dụng, huấn luyện và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc được tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã nơi bố trí Công an xã chính quy; bảo đảm cơ sở pháp lý để bãi bỏ Pháp lệnh Công an xã khi đã hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy trong toàn quốc; (3)bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và thi hành các quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân; (4)sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; (5)nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; (6)xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực pháp lý cao quy định về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Da Luat dam bao ANTT tai CS.docDa Luat dam bao ANTT tai CS.doc

 * Việc xây dựng, ban hành các dự án Luật này là rất cần thiết, góp phần thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT đường bộ, phòng, chống ma túy, quản lý cư trú và xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Pháp Chế


Ngày đăng10/22/2020 7:54 AM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​